แฮนด์แครี่ คือ งานบริการขนส่งด่วนทางเครื่องบินโดยสาร โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าของเราเป็นผู้ดูแลสินค้าในลักษณะสัมภาระผู้โดยสาร ทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระฝากเข้าใต้เครื่องบินโดยสาร ซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีทั้งสายการบินและเที่ยวบินโดยสารให้บริการหลากหลายในจุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลก

 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามปกติใช้เวลานาน และมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่ขนส่งสินค้าภายในประเทศ พิธีการทางศุลกากร จนกระทั่งขนส่งสินค้าออกนอกประเทศไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะใช้เวลามากในขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรนำเข้าสินค้า* อีกหลายวันกว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับปลายทาง

ดังนั้นบริการแฮนด์แครี่ ขนส่งด่วนทางเครื่องบินโดยสาร จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ที่จะสามารถช่วยทำให้การขนส่งสินค้าใช้เวลาได้สั้นลง มีความรวดเร็วมากขึ้น

เนื่องจากบริการของเรานั้น สามารถเข้าไปรับสินค้าตั้งแต่ที่สำนักงาน โรงงาน หรือคลังสินค้าได้ทันที หรือหากนำสินค้ามาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินก็ได้อีกเช่นกัน โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้หลายแบบ เช่น D2D, D2A, A2A, A2D เป็นต้น

เมื่อสินค้ามาถึงสนามบินปลายทางยังต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญขนส่งสินค้าของเรา สามารถนำสินค้าผ่านพิธีทางศุลกากรนำเข้า ณ วันที่ถึงได้ทันที* จะทำให้สินค้าสามารถขนส่งสู่จุดหมายปลายทางยังโรงงาน คลังสินค้า หรือสำนักงานได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้เสียเวลาน้อยลงอีกด้วย ดังนั้นจึงทำให้บริการขนส่งสินค้าด่วนทางเครื่องบินโดยสารตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและเร่งด่วน ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บริการขนส่งสินค้าด่วนทางเครื่องบินโดยสาร (แฮนด์แครี่) ตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องการขนส่งสินค้าที่เร่งด่วนอย่างรวดเร็ว ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

พิธีการศุลกากรนำเข้า คือ กระบวนการขั้นตอนของการสำแดงสินค้าแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและชำระภาษีอากรต่างๆ ขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรอาจมีความแตกต่างกันไปตามกฏหมายศุลกากร ณ ประเทศต่างๆ ซึ่งร่วมถึงข้อมูลประกอบใบแจ้งรายละเอียดและราคาสินค้าซึ่งใช้ในการทำพิธีทางศุลกากรด้วย